Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa NSA w sprawie uregulowań prawnych obowiązujących w zakresie zwrotu akt po prawomocnym uchyleniu (stwierdzeniu nieważności) przez sąd administracyjny zaskarżonej decyzji organu II instancji oraz poprzedzającej ją decyzji organu I instancji z dnia 2008-07-03.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/563533/07/V/500.2 RZ
Data sprawy:
2008-07-03
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa NSA w sprawie uregulowań prawnych obowiązujących w zakresie zwrotu akt po prawomocnym uchyleniu (stwierdzeniu nieważności) przez sąd administracyjny zaskarżonej decyzji organu II instancji oraz poprzedzającej ją decyzji organu I instancji.

W trakcie badania sprawy indywidualnej wyłonił się problem dotyczący braku środków prawnych, za pomocą których strona mogłaby doprowadzić do rozstrzygnięcia jej indywidualnej sprawy w postępowaniu administracyjnym w sytuacji, gdy w razie prawomocnego uchylenia przez sąd administracyjny decyzji organów obu instancji, organ administracji publicznej drugiej instancji, któremu sąd zwrócił akta, zwleka z ich przekazaniem organowi I instancji właściwemu do rozpatrzenia sprawy.

W ocenie Rzecznika przedstawiony problem jest wynikiem wadliwych uregulowań prawnych. Zgodnie z § 29 zarządzenia Nr 11 Prezesa NSA z dnia 27.11.2003 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych, po prawomocnym zakończeniu postępowania wszczętego na podstawie skargi, akta organów administracji publicznej obu instancji zwraca się niezwłocznie organowi, który je nadesłał, doręczając odpis orzeczenia sądu z uzasadnieniem jeżeli było sporządzone, i ze stwierdzeniem prawomocności.

Należałoby rozważyć, czy przyjęte w opisanym przepisie uregulowanie kwestii zwrotu akt po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy i uchyleniu (stwierdzeniu nieważności) decyzji organów administracji publicznej obu instancji, nie prowadzi do naruszenia standardów konstytucyjnych wynikających w szczególności z art. 45 ust. 1 Konstytucji. W razie bowiem zwłoki organu administracji publicznej, któremu sąd administracyjny zwrócił akta, w przesłaniu tych akt organowi pierwszej instancji, strona nie dysponuje środkami prawnymi, przy użyciu których mogłaby doprowadzić do ponownego rozpoznania jej sprawy. Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w sprawie oraz ewentualnie podjęcie stosownych zmian legislacyjnych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: