Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichkasacja na niekorzyść Beaty J. i Krystyny H. od postanowienia Sądu Rejonowego w Cz. z dnia 20 lutego 2008 r., którym utrzymano w mocy postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej w Cz. z dnia 31 października 2007 r. o umorzeniu śledztwa - prowadzonego przeciwko Beacie J. i Krystynie H. - podejrzanym o popełnienie przestępstwa z art. 160 § 1 i 2 kk z dnia 2008-07-08.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/584441/08/II/207.2 RZ
Data sprawy:
2008-07-08
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

kasacja na niekorzyść Beaty J. i Krystyny H. od postanowienia Sądu Rejonowego w Cz. z dnia 20 lutego 2008 r., którym utrzymano w mocy postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej w Cz. z dnia 31 października 2007 r. o umorzeniu śledztwa - prowadzonego przeciwko Beacie J. i Krystynie H. - podejrzanym o popełnienie przestępstwa z art. 160 § 1 i 2 kk.

Wspomnianemu orzeczeniu sądu Rzecznik zarzucił rażące naruszenie prawa procesowego mające istotny wpływ na treść orzeczenia, to jest art. 433 § 2 kpk i art. 297 kpk, polegające na tym, że sąd nie rozważył wnikliwie wszystkich argumentów i zastrzeżeń zawartych we wniesionym środku odwoławczym i nienależycie się do nich odniósł, a jednocześnie zaniechał niezbędnej analizy, czy oceniane postępowanie przygotowawcze osiągnęło ustawowy cel, o jakim mowa w art. 297 kpk i w wyniku pobieżnej oceny opartej na niepełnym materiale dowodowym - zgromadzonym w tym postępowaniu przygotowawczym, w ślad za przyjętym dowolnie rozstrzygnięciem prokuratora wbrew zasadom prawidłowego rozumowania, wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego, sąd ukształtował swe przekonanie o trafności rozstrzygnięcia prokuratury, co w konsekwencji doprowadziło do utrzymania w mocy zaskarżonego postanowienia prokuratora Prokuratury Rejonowej w Cz. W konsekwencji Rzecznik wnioskował o uchylenie zaskarżonego postanowienia Sądu Rejonowego w Cz. i przekazanie sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania.