Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w sprawie przewlekłości w wydawaniu cudzoziemcom kart pobytu z dnia 2008-07-10.

Adresat:
URZĄD DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW
Sygnatura:
RPO/587132/08/X/1501.2 RZ
Data sprawy:
2008-07-10
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w sprawie przewlekłości w wydawaniu cudzoziemcom kart pobytu.

W Biurze Rzecznika nadal toczy się postępowanie wyjaśniające w sprawie dotyczącej przewlekłości w wydawaniu kart pobytu cudzoziemcom, którym udzielono w Polsce ochrony w jednym z trybów określonych w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu 21 kwietnia 2008 r. Rzecznik zwrócił się do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o podjęcie działań zmierzających do usprawnienia procedury sporządzania i wydawania cudzoziemcom wspomnianych dokumentów. W odpowiedzi Szef Urzędu poinformował, iż zlecił Zespołowi Kontroli i Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu do Spraw Cudzoziemców przeprowadzenie w tym zakresie kontroli zmierzającej do ustalenia ewentualnych braków organizacyjnych. Mając powyższe na uwadze Rzecznik zwrócił się z prośbą o poinformowanie o poczynionych ustaleniach oraz ewentualnych działaniach podjętych w celu usprawnienia procedury wydawania cudzoziemcom kart pobytu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: