Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie projektowanych zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 2008-07-09.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/588310/08/I/103.3 RZ
Data sprawy:
2008-07-09
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie projektowanych zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rzecznik otrzymuje liczne skargi przedstawicieli organizacji pozarządowych dotyczące projektowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nowelizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z przywołanym wyżej projektem, wolontariuszem nie może być członek stowarzyszenia wykonujący na jego rzecz pracę społeczną, w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Wyłączając możliwość zawierania umów wolontariackich przez członków stowarzyszenia ze stowarzyszeniem, na rzecz którego wykonują oni pracę społeczną ogranicza się lub całkowicie pozbawia tę grupę społeczników uprawnień przysługujących wolontariuszom. Proponowane rozwiązanie jest dyskryminujące także dla samych organizacji typu stowarzyszeniowego, które w porównaniu np. do fundacji będą miały ograniczoną możliwość ubiegania się o środki finansowe przyznawane przez organy władzy publicznej na rzecz rozwoju wolontariatu, mimo że jedne i drugie opierają się na nieodpłatnej i dobrowolnej pracy zaangażowanych w ich struktury osób.

W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w sprawie, w szczególności informacji o stanie prac nad projektem nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rozważenie uwzględnienia przy podejmowaniu dalszych działań w tym zakresie uwag przedstawionych przez Rzecznika.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2008-07-09
Opis odpowiedzi:

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (12.08.2008 r.), poinformował, iż w związku z procesem konsultacji społecznych dotyczących projektu nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zorganizowano szereg konferencji regionalnych. W wyniku zgłoszonych uwag, w projekcie ustawy wprowadzono poprawki, m.in. wykreślono zakaz zawierania porozumień wolontariackich przez członków stowarzyszenia oraz zrezygnowano z regulowania odpowiedzialności majątkowej członków organu zarządzającego organizacji pożytku publicznego, a także dokonano modyfikacji definicji organizacji pozarządowej.