Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przepisów regulujących warunki hodowli i posiadania psów należących do ras niebezpiecznych z dnia 2008-07-10.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/586891/08/X/1006.13 RZ
Data sprawy:
2008-07-10
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przepisów regulujących warunki hodowli i posiadania psów należących do ras niebezpiecznych.

W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi pogryzień dzieci przez psy, w Biurze Rzecznika podjęto z urzędu badania krajowych regulacji prawnych, dotyczących warunków hodowli i posiadania psów należących do ras niebezpiecznych, na tle rozwiązań prawnych w wybranych państwach Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia organu gminy właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa. Zezwolenie wydawane jest na wniosek osoby zamierzającej prowadzić hodowlę lub utrzymywać takiego psa, przy tym - zezwolenie nie jest wydawane, a wydane zezwolenie cofa się, jeżeli pies będzie lub jest utrzymywany w warunkach i w sposób, stanowiący zagrożenie dla ludzi lub zwierząt. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne wylicza 11 ras psów. Prowadzenie bez wymaganego zezwolenia hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną, jest wykroczeniem, zagrożonym karą aresztu lub grzywny. Praktyka wskazuje, że powyższy stan prawny nie zawiera wystarczających mechanizmów zabezpieczających przed skutkami nadmiernej agresywności psów, powodującej bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego. Problematyka warunków hodowli i posiadania psów niebezpiecznych określona jest w sposób bardzo ogólny, szereg bardzo istotnych zagadnień pozostaje nieuregulowanych. Rzecznik zwrócił się do o podjęcie niezbędnych działań zmierzających do dokonania stosownych zmian w obowiązującym porządku prawnym, dla zapewnienia dostatecznej ochrony porządku publicznego oraz zdrowia i życia ludzkiego przed agresją niebezpiecznych psów.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: