Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie konieczności zmiany przepisów uzależniających wypłatę świadczenia przyznawanego ofiarom wojny lub represji od posiadania przez uprawnionego miejsca zamieszkania na terytorium Polski z dnia 2008-07-10.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/569480/07/III/309 RZ
Data sprawy:
2008-07-10
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie konieczności zmiany przepisów uzależniających wypłatę świadczenia przyznawanego ofiarom wojny lub represji od posiadania przez uprawnionego miejsca zamieszkania na terytorium Polski.

W świetle wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2008 r. (C-499/06) powstaje problem dalszego stosowania art. 5 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin. Zgodnie z tym przepisem, świadczenia określone w ustawie przysługują w czasie pobytu osoby uprawnionej na obszarze Państwa Polskiego, chyba że niniejsza ustawa albo umowy międzynarodowe stanowią inaczej. Polska nie zawarła dotychczas umów międzynarodowych, które byłyby realizacją zastrzeżenia przewidzianego w art. 5 ustawy.

W powołanym wyżej wyroku Trybunał orzekł, że wykładni art. 18 ust. 1 TWE należy dokonać w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie ustawodawstwu państwa członkowskiego, na podstawie którego państwo to odmawia, w sposób generalny i w każdych okolicznościach, wypłaty swym obywatelom świadczenia przyznawanego cywilnym ofiarom wojny lub represji tylko z tego powodu, że nie mają oni przez cały okres wypłaty tego świadczenia miejsca zamieszkania na terytorium tego państwa, lecz na terytorium innego państwa członkowskiego. Wobec powyższego w opinii Rzecznika konieczne wydaje się wprowadzenie odpowiednich zmian w ustawie o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: