Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Sądu Rejonowego - Wydział Rodzinny i Nieletnich o rozstrzygnięcie w przedmiocie ograniczenia władzy rodzicielskiej nad małoletnimi Michaliną i Marią D z dnia 2008-04-17.

Adresat:
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY
Sygnatura:
RPO/526764/06/IV/1103.6 RZ
Data sprawy:
2008-04-17
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wniosek do Sądu Rejonowego - Wydział Rodzinny i Nieletnich o rozstrzygnięcie w przedmiocie ograniczenia władzy rodzicielskiej nad małoletnimi Michaliną i Marią D.

Orzeczeniem z dnia 14.01.2008 r. Sąd Okręgowy postanowił umieścić małoletnie Marię i Michalinę D. w wielofunkcyjnej placówce opiekuńczo - wychowawczej dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi, zobowiązując jednocześnie placówkę do poddania małoletnich odpowiedniej terapii. Sąd zakwestionował jedyną opinię biegłego psychologa, sporządzoną w trakcie postępowania. Niemniej jednak sąd zastosował środki oddziaływania wskazane przez biegłą, o bardzo inwazyjnym charakterze: (nieokreślona) terapia dzieci ma być przeprowadzona w placówce opiekuńczo - wychowawczej. W opinii sądu, umieszczenie dzieci w placówce ma na celu terapię odbywającą się z założenia bez udziału matki, której postępowanie jest czynnikiem leżącym u podstaw zdiagnozowanych zaburzeń emocjonalnych dzieci, w rezultacie czego odseparowanie od matki stanowi warunek powodzenia samego leczenia. Rzecznik wniósł o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego psychologa, w celu ustalenia, czy małoletnie Michalina i Maria D. wykazują zaburzenia emocjonalne, a jeśli tak, to jakie jest ich rozpoznanie, czy rozpoznanie kwalifikuje którąkolwiek z nich do specjalistycznej terapii, jaki jest jej rodzaj i czas trwania i czy niezbędnym elementem terapii jest oddzielenie dzieci od matki. Ponadto Rzecznik wniósł o zawieszenie postępowania wykonawczego dotyczącego orzeczenia Sądu Okręgowego o umieszczeniu dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Wykonanie tego orzeczenia na obecnym etapie może prowadzić do nieodwracalnych, negatywnych skutków w rozwoju emocjonalnym dzieci.