Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nieprawidłowości w placówce wypoczynku letniego dla dzieci z dnia 2008-07-25.

Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/594707/08/X/1008 RZ
Data sprawy:
2008-07-25
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nieprawidłowości w placówce wypoczynku letniego dla dzieci.

Według doniesień medialnych, w placówce wypoczynku letniego dla dzieci w Suchcicach koło Ostrołęki doszło do poważnych nieprawidłowości. Pobyt dla kilkudziesięcioroga dzieci z ubogich łódzkich rodzin zorganizowało tam Ognisko Bożego Pokoju Zakonu Pijarów. Sygnalizowane przez media informacje dzieci i rodziców, dotyczyły miedzy innymi bicia, ograniczania pożywienia oraz zmuszania dzieci do pracy. Z kolei przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Ostrołęce stwierdzili istotne uchybienia higieniczno-sanitarne, a także brak badań medycznych personelu i niezgłoszenie placówki do Inspekcji Sanitarnej. W doniesieniach medialnych cytowane są też niejasne lub sprzeczne wypowiedzi przedstawicieli kuratoriów z Ostrołęki, Wrocławia i Poznania. Wobec powyższego wydaje się zasadne uzyskanie jednolitego stanowiska resortu edukacji w tej sprawie, co jest tym bardziej pilne, że organizatorzy zamierzają utrzymać działalność placówki. Z kontroli prowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną wynika, iż corocznie w pewnym odsetku placówek letniego wypoczynku dla dzieci, nie zapewnia się odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych (np. w 2006 roku dotyczyło to 2% placówek). Odnotowuje się także placówki funkcjonujące bez zgody kuratorium i bez kwalifikacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej (w 2006 r. - 106 takich przypadków, o 23 więcej niż w roku poprzednim). Rzecznik zwrócił się o spowodowanie zbadania sprawy oraz przedstawienie stanowiska w sprawie opisanych nieprawidłowości, jak również udzielenie informacji o stanie prac nad planowanymi zmianami w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: