Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie wykonywania środków probacji i readaptacji skazanych z dnia 2008-03-14.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/517732/05/VII/714 RZ
Data sprawy:
2008-03-14
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Wykonywania Kar
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie wykonywania środków probacji i readaptacji skazanych.

Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w sprawie stwierdzonych przez Biuro Rzecznika nieprawidłowości w wykonywaniu środków probacji i readaptacji skazanych oraz propozycji nowych rozwiązań legislacyjnych w tym zakresie. Zaproponowane zmiany służą doskonaleniu nieizolacyjnych form postępowania ze skazanymi, jako realnej alternatywy dla bezwzględnej kary pozbawienia wolności.

Wśród kilkudziesięciu propozycji zmian warto odnotować stwierdzenie niekonstytucyjności rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.06.2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów zawodowych, które wykracza poza zakres delegacji zawartej w art. 12 ustawy z dnia 27.07.2001 r. o kuratorach sądowych; potrzebę zmiany art. 178 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego, wprowadzającą do praktyki zasadę wykonywania kontroli okresu próby wobec osób, którym sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary pozbawienia wolności bez ustanowienia dozoru nad nimi, przez kuratora sądowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu tych osób; konieczność znacznego wsparcia etatowego służby kuratorskiej oraz równomiernego obciążania kuratorów zawodowych środkami probacji i innymi obowiązkami; potrzebę częstszego stosowania dozoru oraz nakładania obowiązków na skazanych przez sądy orzekające karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: