Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kontroli wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej (sygn. akt K 24/08) z dnia 2008-07-17.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/584580/08/I/112 RZ
Data sprawy:
2008-07-17
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kontroli wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej (sygn. akt K 24/08).

Rzecznik wniósł o stwierdzenie niezgodności art. 7 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych z art. 1, art. 2 oraz z art. 84 w związku z art. 217 Konstytucji. Rzecznik zaznaczył, iż uznaje potrzebę istnienia mediów publicznych oraz zasadę przymusowego gromadzenia środków publicznych na realizację ich misji. Zarzuty wniosku dotyczą jednie kształtu systemu poboru i egzekucji opłat, który w praktyce funkcjonowania ze względu na normatywną wadliwość kwestionowanych przepisów, w szczególności brak sprawnych mechanizmów poboru i egzekucji abonamentu, doprowadził do całkowitego zaprzeczenia zasad powszechności, sprawiedliwości i równości ponoszenia ciężarów publicznych. Według przedstawionych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji danych dotyczących wpływów z tytułu opłat abonamentowych, z liczby 13 337 040 gospodarstw domowych w Polsce - 7 628 214 posiada zarejestrowane odbiorniki rtv (stan na dzień 31 grudnia 2007 r.), co stanowi 57,2% wszystkich gospodarstw, 5 798 048 opłaca abonament rtv (43,5 %), a 7 538 992 gospodarstw nie opłaca abonamentu rtv (56,5%), z tego 1 830166 to gospodarstwa domowe posiadające zarejestrowane odbiorniki rtv i zwolnione od opłat abonamentowych, a 5 708 826 to gospodarstwa domowe posiadające niezarejestrowane odbiorniki rtv (42,8%). Ponadto, jak podaje KRRiT, z liczby 5 798 048 gospodarstw domowych opłacających abonament, 2 091 221 jednocześnie zalega z opłatami powyżej 3 miesięcy.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: