Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie nierównego traktowania publicznych zakładów opieki zdrowotnej w dostępie do pomocy publicznej, w związku z rządową koncepcją oddłużania zakładów opieki zdrowotnej z dnia 2008-07-29.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/577454/08/X/108.2 RZ
Data sprawy:
2008-07-29
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie nierównego traktowania publicznych zakładów opieki zdrowotnej w dostępie do pomocy publicznej, w związku z rządową koncepcją oddłużania zakładów opieki zdrowotnej.

Do Rzecznika docierają sygnały, z których wynika, że część środowiska związanego z opieką zdrowotną wyraża niezadowolenie z rządowej koncepcji pomocy dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które przekształcą się w spółki prawa handlowego. Zainteresowani podnoszą, że pomoc finansowa ma trafić głównie do szpitali, które nie przestrzegały dyscypliny finansowej, często były źle zarządzane i nie podjęły skutecznych wysiłków na rzecz poprawy ich sytuacji finansowej oraz zmniejszenia zadłużenia. Przewidywanej pomocy nie otrzymają natomiast publiczne zakłady opieki zdrowotnej, które podjęły trud restrukturyzacji lub przekształciły się w spółki prawa handlowego, niejednokrotnie kosztem zaciągnięcia kredytów bankowych oraz wielu ograniczeń (w tym zamrożenia wynagrodzeń pracowników, ograniczenia zatrudnienia, inwestycji, zakupów sprzętu i aparatury).

Proponowane ograniczenie umorzenia należności do zobowiązań publicznoprawnych, pozbawi pomocy państwa te zakłady, które regulowały zobowiązania wobec ZUS, PFRON, urzędów skarbowych i innych państwowych instytucji, ale zalegających z płatnościami wobec dostawców leków i wyrobów medycznych oraz sprzętu i aparatury medycznej. Również zwolnienie z opłacania podatku dochodowego od osób prawnych ma dotyczyć tylko nowo powstałych spółek prawa handlowego.

Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie oraz przekazanie informacji o działań podjętych w celu zapewnienia równego traktowania publicznych zakładów opieki zdrowotnej w dostępie do pomocy publicznej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: