Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie nieprawidłowości w zakresie wykorzystywania przez jednostki samorządu terytorialnego środków finansowych przekazywanych z budżetu państwa na rzecz wspierania edukacji dzieci i młodzieży pochodzenia romskiego z dnia 2008-08-08.

Adresat:
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Sygnatura:
RPO/595481/08/X/1506 RZ
Data sprawy:
2008-08-08
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie nieprawidłowości w zakresie wykorzystywania przez jednostki samorządu terytorialnego środków finansowych przekazywanych z budżetu państwa na rzecz wspierania edukacji dzieci i młodzieży pochodzenia romskiego.

Rzecznik wyraził zaniepokojenie informacjami zawartymi w artykule "Jak giną pieniądze dla romskich dzieci", zamieszczonym w Dzienniku z dnia 30 lipca 2008 r. Zdaniem autora publikacji, część środków pozyskiwanych z budżetu państwa przez jednostki samorządowe, zamiast na zadania związane z nauczaniem dzieci romskich i wyrównywaniem ich szans edukacyjnych, wykorzystywana jest na inne cele, np. remonty infrastruktury szkoły. Ponadto, jak sugeruje treść artykułu, kwota przekazywana jednostkom samorządu terytorialnego w ramach części oświatowej subwencji ogólnej, nie zawsze jest wykorzystywana na zadania związane z edukacją dzieci i młodzieży narodowości romskiej. Z zawartej w publikacji wypowiedzi przedstawiciela MSWiA wynika, iż część omawianej kwoty wykorzystywana jest na realizację zadań pozostających co prawda w związku z problematyką edukacji, lecz nie służących bezpośrednio wspomaganiu romskich uczniów, bądź też na inne, nie związane z oświatą cele. Tymczasem prawidłowe wydatkowanie przez jednostki samorządu terytorialnego wskazanych wyżej środków finansowych stanowi warunek realizacji spoczywających na tych jednostkach zadań z zakresu edukacji dzieci i młodzieży należących do mniejszości romskiej. Poprawa stanu edukacji wśród społeczności romskiej, zwłaszcza grup zamieszkujących województwa małopolskie i podkarpackie, jest niezbędna, aby skutecznie przeciwdziałać dalszemu wykluczaniu osób należących do tej mniejszości z życia społecznego. Rzecznik zwrócił się o rozważenie możliwości podjęcia z inicjatywy własnej NIK działań kontrolnych w przedmiocie wykorzystywania wskazanych w wystąpieniu środków finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: