Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, 27 września w godzinach 16:00 - 19:00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność Wojewody z dnia 2006-11-07.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W ŁODZI ZA POŚREDNICTWEM WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
Sygnatura:
RPO/524626/06/IV/403.8 RZ
Data sprawy:
2006-11-07
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność Wojewody.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca naruszenie art. 35 § 3 k.p.a. w związku z art. 36 § 1 k.p.a. przez rażące przekroczenie terminów do załatwienia sprawy w postępowaniu administracyjnym i wnosi o zobowiązanie Wojewody do wydania decyzji w terminie wyznaczonym przez sąd. Wojewoda wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez gminę miasta O. z dniem 1.01.1999 r. własności części nieruchomości zajętej pod drogę publiczną. Po upływie ponad półtora roku od wszczęcia postępowania administracyjnego Wojewoda nie wydał stosownej decyzji administracyjnej.

 


Data odpowiedzi:
2010-04-15
Opis odpowiedzi:
Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 21.03.2007 r., sygn. akt II SAB/Łd 55/06). Sąd zobowiązał Wojewodę do wydania decyzji w terminie dwóch miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku.