Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sportu i Turystyki w sprawie przepisów utrudniających uprawianie żeglarstwa rekreacyjnego z dnia 2008-08-20.

Adresat:
MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI
Sygnatura:
RPO/540457/06/XIX/107 RZ
Data sprawy:
2008-08-20
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego w Gdańsku
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sportu i Turystyki w sprawie przepisów utrudniających uprawianie żeglarstwa rekreacyjnego.

Do Biura Rzecznika kierowane są skargi w sprawie przepisów dotyczących uprawiania żeglarstwa rekreacyjnego. Biorąc pod uwagę, że członkami klubów zrzeszonych w Polskim Związku Żeglarskim jest zaledwie około 5% osób uprawiających żeglarstwo, zdaniem skarżących nie ma podstaw, by PZŻ uchodził za reprezentanta woli osób uprawiających żeglarstwo rekreacyjne. Jego rola powinna ograniczać się do regulowania, przygotowywania i organizowania zawodów sportowych i w tym zakresie PZŻ może być uznawany za reprezentanta środowiska żeglarzy-sportowców.

Stowarzyszenia żeglarskie podnoszą, iż w krajach o znacznie bogatszych tradycjach żeglarskich brak administracyjnego wymogu posiadania uprawnień do uprawiania żeglarstwa śródlądowego. W krajach tych uzyskanie patentu wiąże się z posiadaniem wysokich praktycznych kwalifikacji. Skarżący wskazują również na niespójność przepisów regulujących dostęp do uprawniania żeglarstwa, mianowicie obowiązek posiadania uprawnień nie obejmuje prowadzących jachty żaglowe o długości kadłuba do 7,5 m oraz motorowe o mocy silnika poniżej 10 kW. Ponadto żadna norma prawna nie wskazuje, jakie kwalifikacje mają być potwierdzone przez patenty żeglarskie. Zgłaszane są też wątpliwości dotyczące obowiązku wpisu do rejestru jachtów rekreacyjnych. Kolejnym postulatem jest, aby kwestie, takie jak wyposażenie jachtów, były regulowane aktem powszechnie obowiązującym na terenie kraju, a nie w zarządzeniach porządkowych Dyrektorów Urzędów Morskich, które powinny regulować wyłącznie kwestie wynikające ze specyfiki regionu bądź też stanowić reakcję na zdarzenia tymczasowe lub nagłe. Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w sprawie potrzeby podjęcia stosownej inicjatywy ustawodawczej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: