Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie procedury uzyskania zgody na zabieg operacyjny pacjenta niezdolnego do jej świadomego wyrażenia z dnia 2008-08-22.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/593511/08/X/108.5 RZ
Data sprawy:
2008-08-22
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie procedury uzyskania zgody na zabieg operacyjny pacjenta niezdolnego do jej świadomego wyrażenia.

W toku postępowania wyjaśniającego w indywidualnej sprawie dotyczącej zaniechania leczenia operacyjnego pacjentki, która nie była w stanie samodzielnie wyrazić zgody na zabieg operacyjny, Rzecznik uzyskał informacje o niewłaściwym postępowaniu szpitala. Zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz może wykonać zabieg operacyjny albo zastosować metodę leczenia lub diagnostyki stwarzającą podwyższone ryzyko dla pacjenta, wobec pacjenta małoletniego, ubezwłasnowolnionego bądź niezdolnego do świadomego wyrażenia pisemnej zgody, po uzyskaniu zgody jego przedstawiciela ustawowego, a gdy pacjent nie ma przedstawiciela lub gdy porozumienie się z nim jest niemożliwe - po uzyskaniu zgody sądu opiekuńczego. Brak wyraźnego przepisu nakładającego na szpital obowiązek uzyskania zgody sądu opiekuńczego w wymienionych wyżej sytuacjach, prowadzi do rezygnacji szpitala z wykonywania tego obowiązku i obarczania nim opiekunów bądź rodzin pacjentów. Rzecznik zwrócił się z prośbą o spowodowanie zbadania podnoszonej sprawy i zajęcie stanowiska, a także o podjęcie działań legislacyjnych w kierunku dookreślenia obowiązujących przepisów w taki sposób, aby nie budziły one wątpliwości w praktyce.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: