Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichkasacja na rzecz Janiny S. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w R., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w S z dnia 2008-09-03.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/576013/07/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2008-09-03
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

kasacja na rzecz Janiny S. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w R., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w S.

Rzecznik zaskarżył powyższy wyrok w części dotyczącej utrzymania w mocy punktu II wyroku Sądu Rejonowego w S., którym orzeczono o umieszczeniu oskarżonej w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Rzecznik zarzucił wyrokowi Sądu drugiej instancji rażące i mające wpływ na jego treść naruszenie prawa procesowego, a mianowicie art. 433 § 1 k.p.k., polegające na tym, że Sąd II instancji rozpatrując apelacje oskarżonej oraz jej obrońcy, niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów, nie przekroczył z urzędu granic środka odwoławczego i utrzymał w mocy rażąco niesprawiedliwe orzeczenie Sądu I instancji, które zapadło z naruszeniem art. 94 § 1 Kk, przez zastosowanie go wobec oskarżonej pomimo tego, że opis przypisanego Janinie S. czynu zabronionego nie zawiera znamienia działania w ramach art. 31 § 1 Kk, co w konsekwencji skutkowało brakiem wskazania tego przepisu w kwalifikacji prawnej czynu. Konsekwencją powyższego jest wniosek o uchylenie wyroku Sądu Okręgowego w R. oraz wyroku Sądu Rejonowego w S. w zaskarżonym zakresie.