Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad opodatkowania alimentów wypłacanych na rzecz osób innych niż dzieci (sygn. akt K 27/08) z dnia 2008-09-05.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/514676/05/V/620.1 RZ
Data sprawy:
2008-09-05
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad opodatkowania alimentów wypłacanych na rzecz osób innych niż dzieci (sygn. akt K 27/08).

Rzecznik wystąpił o stwierdzenie niezgodności z zasadą zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz z zasadą równości przepisu art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który wyłącza ze zwolnienia od podatku alimenty ustalone w ugodach sądowych w wysokości nieprzekraczającej 700 zł miesięcznie, przysługujące osobom innym niż dzieci, w sytuacji gdy alimenty w tej kwocie na rzecz tej samej grupy podatników są zwolnione od podatku, jeśli zostały zasądzone w wyroku sądowym. Rzecznik zarzucił, że takie zróżnicowanie sytuacji podatkowej osób otrzymujących alimenty narusza zasady konstytucyjne, bowiem zachodzi rażąca niespójność rozwiązań prawnych przyjętych w dwóch gałęziach prawa. Z jednej strony ustawodawca nadaje istotne znaczenie ugodowemu załatwianiu spraw cywilnych, w tym o alimenty, z drugiej strony osoby, które zaakceptowały zakończenie sporu sądowego ugodą, zostają pozbawione możliwości korzystania ze zwolnienia, z którego skorzystałyby gdyby sprawa zakończyła się wyrokiem sądowym. Tymczasem w obu przypadkach chodzi o takie same świadczenia. Ich źródłem jest ustawowy obowiązek alimentacyjny, znajdujący umocowanie w konstytucyjnych zasadach ochrony rodziny i prawidłowa realizacja tego obowiązku powinna być zabezpieczona przez państwo. Sytuacja prawna podatników, na których rzecz alimenty zostały ustalone w ugodzie sądowej lub zasądzone w wyroku jest taka sama - w obu przypadkach sprawy zostały prawomocnie zakończone, zaś alimenty są egzekwowane według tych samych zasad. Nie istnieją zatem argumenty przemawiające za odmiennym kształtowaniem sytuacji podatkowej osób otrzymujących alimenty.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-03-29
Opis odpowiedzi:
Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 29 marca 2012 r., sygn. akt K 27/08).