Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichkasacja na rzecz Jakuba O. od wyroku Sądu Okręgowego w O., zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w S z dnia 2008-09-10.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/581458/08/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2008-09-10
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

kasacja na rzecz Jakuba O. od wyroku Sądu Okręgowego w O., zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w S.

Rzecznik zarzucił wyrokowi Sądu Okręgowego rażące i mające istotny wpływ na treść wyroku naruszenie prawa materialnego tj. art. 42 § 2 k.k., polegające na orzeczeniu na jego podstawie wobec Jakuba O. środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 5 lat, mimo braku przesłanek do jego zastosowania.

Zgodnie z treścią art. 42 § 2 k.k. sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych albo pojazdów mechanicznych określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, 174 lub 177 kk. Z niekwestionowanych ustaleń faktycznych sprawy, które swój ostateczny wyraz przybrały w opisie czynu przypisywanego oskarżonemu jednoznacznie wynika, iż Jakub O. w czasie popełnienia zarzucanego mu czynu nie był w stanie nietrzeźwości ani pod wpływem środka odurzającego ani też nie zbiegł z miejsca zdarzenia. Zważywszy na powyższe, Rzecznik zawnioskował o uchylenie przedmiotowego wyroku w części dotyczącej orzeczenia o środku karnym i przekazanie w tym zakresie sprawy Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania.