Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Damiana P. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego z dnia 2006-10-30.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/523711/06/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2006-10-30
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Damiana P. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące naruszenie art. 440 Kpk w związku z art. 434 § 2 Kpk polegające na tym, że sąd drugiej instancji rozpatrując apelację prokuratora wniesioną na niekorzyść oskarżonego, niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów co do istoty utrzymał w mocy rażąco niesprawiedliwe orzeczenie sądu pierwszej instancji, które zapadło z oczywistym naruszeniem prawa materialnego, podczas gdy powinien był zmienić zaskarżony wyrok na korzyść oskarżonego poprzez jego uniewinnienie.

Jak stwierdzono w uzasadnieniu kasacji, nie można uznać, że oskarżony wprowadzał do obrotu, w rozumieniu art. 305 ust. 1 ustawy - Prawo własności przemysłowej, towary z podrobionymi znakami towarowymi. Oskarżony, po nabyciu towaru, oferował go do kolejnej sprzedaży, nie będąc producentem ani importerem tych towarów.

 


Data odpowiedzi:
2007-04-13
Opis odpowiedzi:
Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 10.01.2007 r., sygn. akt IV KK 426/06).