Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie opieki paliatywnej nad dziećmi z dnia 2006-12-07.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/546048/06/X/108.13 RZ
Data sprawy:
2006-12-07
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie opieki paliatywnej nad dziećmi.

Rzecznik otrzymał wniosek Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, zawierający prośbę o zbadanie sprawy wymagań NFZ dotyczących domowej opieki paliatywnej nad dziećmi. Zdaniem Fundacji niektóre postanowienia załącznika do zarządzenia Nr 89/2006 Prezesa NFZ z dnia 19.09.2006 r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych w przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: opieka długoterminowa", nie uwzględniają dotychczasowych uwag Fundacji i są wadliwe. W opinii Fundacji przepis § 9 ust. 5 pkt 8 w świetle którego "zwiększenie liczby pacjentów nienowotworowych powyżej 40% w przypadku dzieci chorujących na inne schorzenia bez nadziei na wyleczenie jest możliwe po uzyskaniu zgody oddziału wojewódzkiego Funduszu", utrudnia dostęp do opieki paliatywnej dzieci ze schorzeniami innymi niż nowotwory i jest zbędny. Natomiast przepis załącznika Nr 3b dotyczący średniej liczby wizyt pielęgniarskich ("opieka pielęgniarska w zależności od potrzeb, średnio 3 wizyty w tygodniu") w opinii Fundacji jest niewykonalny. Decyzje dotyczące ilości wizyt domowych u dzieci powinien podejmować kierownik hospicjum, będący lekarzem. Rzecznik prosi o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie oraz poinformowanie o możliwości określenia w rozporządzeniu standardów postępowania i procedur medycznych stosowanych w opiece paliatywno-hospicyjnej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2007-04-02
Opis odpowiedzi:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (17.01.2007 r.) poinformował, że kwestionowany przepis zarządzenia Prezesa NFZ Nr 89/2006 z dnia 19.09.2006 r. określający warunki udzielania świadczeń przez personel pielęgniarski, zgodnie z wyjaśnieniami NFZ, został wprowadzony na wniosek Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywno-Hospicyjnej. Za utrzymaniem tego przepisu jest również konsultant krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej. Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia zwróciło się do NFZ o dokonanie analizy opieki pielęgniarskiej nad pacjentami domowego hospicjum dla dzieci.
Zgodnie z wyjaśnieniami NFZ zasadne jest utrzymanie przepisu "zwiększenie liczby pacjentów nienowotworowych powyżej 40% w przypadku dzieci chorujących na inne schorzenia bez nadziei na wyleczenie jest możliwe po uzyskaniu zgody oddziału wojewódzkiego Funduszu", z uwagi na fakt, że do objęcia świadczeniami w ramach hospicjum domowego dla dzieci kierowana była coraz większa liczba dzieci z chorobami nienowotworowymi.
Ministerstwo Zdrowia prowadzi prace nad projektem rozporządzenia w sprawie standardów postępowania i procedur medycznych z zakresu opieki paliatywno-hospicyjnej w zakładach opieki zdrowotnej.