Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego oddziaływania na środowisko inwestycji pod nazwą budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM, wszczętego na wniosek Polkomtel S.A z dnia 2008-09-29.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY W W-WIE WSA W W-WIE WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W RADOMIU
Sygnatura:
RPO/598371/08/IV/4004.1 RZ
Data sprawy:
2008-09-29
Rodzaj sprawy:
skarga kasacyjna do NSA (NSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego oddziaływania na środowisko inwestycji pod nazwą budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM, wszczętego na wniosek Polkomtel S.A.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzucił zaskarżonemu wyrokowi naruszenie art. 153 z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, poprzez pominięcie wiążącej sąd oceny prawnej dotyczącej złożenia przez inwestora wniosku wymaganego przez art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, a wyrażonej w prawomocnym wyroku WSA z dnia 1 czerwca 2007 r. (sygn. akt IV SA/Wa 543/07), co miało istotny wpływ na wynik sprawy. Rzecznik wniósł o uchylenie w całości zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu do ponownego rozpoznania.

 


Data odpowiedzi:
2010-02-25
Opis odpowiedzi:


Skarga kasacyjna oddalona (wyrok z dnia 27.10.2009 r., sygn. akt II OSK 1706/08).