Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie zasad przeliczania emerytury z dnia 2008-10-01.

Adresat:
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Sygnatura:
RPO/594213/08/III/302.3 RZ
Data sprawy:
2008-10-01
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie zasad przeliczania emerytury.

W napływających do Rzecznika skargach pojawia się problem zasad ustalania wysokości emerytury w miejsce dotychczas otrzymywanej emerytury w związku uchwałą Sądu Najwyższego w składzie trzech sędziów z dnia 8 maja 2008 r. I UZP 1/08 (niepubl.). W uchwale tej Sąd Najwyższy uznał, że ubezpieczona, pobierająca wcześniejszą emeryturę na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 stycznia 1990 r. w sprawie wcześniejszych emerytur dla pracowników zwalnianych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, która po nabyciu po 1 lipca 2004 r. prawa do emerytury podlegała przez co najmniej 30 miesięcy ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnym lub rentowym, ma prawo do ustalenia wysokości emerytury według kwoty bazowej z daty zgłoszenia wniosku o przeliczenie wysokości emerytury zarówno w zakresie tzw. części socjalnej, jak i części stażowej emerytury (art. 53 ust. 1 i 4 w związku z art. 110 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych). Tymczasem ZUS podczas przeliczania tych świadczeń stosuje praktykę niekorzystną dla osób pobierających wcześniejszą emeryturę, ponieważ stosuje nową kwotę bazową tylko w części socjalnej. Część stażowa pozostaje bez zmian. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Prezesa ZUS o zajęcie stanowiska w sprawie możliwości uwzględnienia stanowiska Sądu Najwyższego zawartego w powyższej uchwale, w praktyce działania organów rentowych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: