Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichkasacja na rzecz Tadeusza Z. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w M z dnia 2008-10-15.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/575464/07/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2008-10-15
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

kasacja na rzecz Tadeusza Z. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w M.

Rzecznik zarzucił temu wyrokowi rażące naruszenie art. 231 § 1 k.k. poprzez ocenę czynu zarzucanego oskarżonemu, przez pryzmat stopnia jego społecznej szkodliwości, w kontekście tego przepisu, mimo braku ustalenia, że Tadeusz Z. działał na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, co uniemożliwiało tego rodzaju rozważania i umorzenie postępowania karnego. Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego orzeczenia i uniewinnienie Tadeusza Z. od popełnienia zarzucanego mu czynu.

Sprawa niniejsza została podjęta przez Rzecznika z urzędu, na podstawie publikacji prasowej w "Rzeczpospolitej" z dnia 3 grudnia 2007 r. i dotyczyła postępowania karnego wszczętego przeciwko członkowi Obwodowej Komisji Wyborczej w R., Tadeusza Z, który w trakcie wyborów samorządowych w dniu 11 września 2007 r. odmówił podpisania protokołu z wyborów na stanowisko Wójta Gminy S., co do którego miał podstawy przypuszczać, że zawarte w nim dane zostały sfałszowane.

W każdym postępowaniu karnym podstawowym warunkiem wydania skazującego orzeczenia jest udowodnienie, iż konkretne zachowanie wyczerpuje wszystkie znamiona przepisu ustawy karnej, przyjętego za podstawę skazania. Niezbędne jest zatem wskazanie, na czym polegało przestępne działanie lub zaniechanie sprawcy. Wszystkie znamiona czynu zabronionego winny być bowiem zamieszczone w opisie czynu, co stanowi niezbędne minimum wymagane w każdym procesie karnym przez odnośne przepisy postępowania. Powyższe stwierdzenie ma również zastosowanie do wyroku umarzającego postępowanie z powodu znikomej szkodliwości czynu. Tych minimalnych wymagań nie spełnia zaskarżone orzeczenie, w związku z czym Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego orzeczenia i uniewinnienie Tadeusza Z. od przypisanego mu czynu.