Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trudności z potwierdzaniem uprawnień emerytów i rencistów do bezpłatnych przejazdów na terenie Warszawy z dnia 2006-09-14.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/513462/05/III/302 RZ
Data sprawy:
2006-09-14
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trudności z potwierdzaniem uprawnień emerytów i rencistów do bezpłatnych przejazdów na terenie Warszawy.

Określony w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 12.08.2004 r. zakres informacji, jaki powinna zawierać legitymacja emeryta-rencisty, nie obejmuje informacji mających istotne znaczenie dla określenia statusu emeryta lub rencisty. Dotyczy to w szczególności informacji o uznaniu emeryta lub rencisty za osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym lub za osobę całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji (lub niezdolną do samodzielnej egzystencji). Tymczasem takie informacje okazują się niezbędne przy dokumentowaniu uprawnień emerytów i rencistów do bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu na terenie miasta stołecznego Warszawy. Powoduje to konieczność posiadania przez emerytów i rencistów dodatkowej dokumentacji w formie orzeczenia właściwego organu. Brak możliwości zamieszczenia w legitymacji informacji dającej podstawę do korzystania z przywileju jazdy bez biletu, spowodował liczne skargi od emerytów i rencistów, którzy - wyposażeni tylko w nowe legitymacje - zostali narażeni na zarzuty bezprawnego korzystania z bezpłatnych przejazdów na terenie Warszawy. Do Biura Rzecznika nie wpłynęły skargi tego rodzaju z innych regionów kraju. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska w sprawie możliwości zweryfikowania zakresu informacji, jaki powinna zawierać legitymacja emeryta-rencisty.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2006-10-18
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (25.09.2006 r.) poinformował, że nie widzi możliwości zmiany zakresu informacji, jakie powinna zawierać legitymacja emeryta-rencisty.
Legitymacja emeryta-rencisty jest dokumentem stworzonym przede wszystkim do celów związanych z potwierdzaniem uprawnień do korzystania ze świadczeń zdrowotnych. W trakcie prac legislacyjnych związanych z rozporządzeniem dotyczącym wzoru legitymacji emeryta-rencisty rozważano możliwość zamieszczania informacji o orzeczonym stopniu niepełnosprawności. Przeciwko temu zaprotestował Zakład Ubezpieczeń Społecznych, odpowiedzialny za emisję nowego dokumentu. Podjęto wówczas decyzję o niezamieszczaniu tej informacji na wzorze legitymacji.
W odpowiedzi podzielono zaniepokojenie Rzecznika związane z traktowaniem osób niepełnosprawnych w lokalnym transporcie na terenie Warszawy. Przedstawiony problem jest związany prawdopodobnie nie z treścią legitymacji emeryta-rencisty, ale z rozwiązaniami przyjętymi w Warszawie. Można rozważać raczej potrzebę podjęcia stosownych decyzji przez Radę m.st. Warszawy. Powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, do których należą kwestie wspierania osób niepełnosprawnych, a także transport zbiorowy. Władze powiatu, stosownie do ustawy o samorządzie powiatowym, mają pełną swobodę kształtowania własnej polityki ulg, zwolnień i pobieranych opłat we własnych środkach transportu.