Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichsprzeciw Rzecznika Praw Obywatelskich wniesiony do Prezesa Urzędu do spraw Repatriacji i Cudzoziemców od decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 18.10.2005 r. w sprawie odmowy udzielenia obywatelce Mongolii zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP z dnia 2007-07-30.

Adresat:
URZĄD DO SPRAW REPATRIACJI I CUDZOZIEMCÓW
Sygnatura:
RPO/555585/07/X/1501.1 RZ
Data sprawy:
2007-07-30
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania administracyjnego (PA)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

sprzeciw Rzecznika Praw Obywatelskich wniesiony do Prezesa Urzędu do spraw Repatriacji i Cudzoziemców od decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 18.10.2005 r. w sprawie odmowy udzielenia obywatelce Mongolii zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP.

W związku z rażącym naruszeniem art. 6, 7 i 11 oraz 107 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, Rzecznik wniósł o stwierdzenie nieważności przedmiotowej decyzji.

Uzasadniając decyzję Wojewoda Mazowiecki ograniczył się do przypomnienia treści art. 53 ust. 3 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach oraz wskazania, iż pobyt cudzoziemki na terytorium RP związany jest integralnie z pobytem jej męża, któremu odmówiono takiego zezwolenia. W ocenie Rzecznika uzasadnienie decyzji nie odpowiada wymogom określonym w art. 107 § 3 k.p.a. Zgodnie z tym przepisem, uzasadnienie decyzji administracyjnej powinno wskazywać fakty i dowody, które legły u podstaw decyzji oraz wyjaśniać jej podstawę prawną, z przytoczeniem przepisów prawa.

Wojewoda Mazowiecki wydając decyzję bez należytego uzasadnienia, naruszył zasadę przekonywania (art. 11 k.p.a.) zgodnie z którą, organ administracji publicznej obowiązany jest do zachowania należytej staranności w motywowaniu podejmowanych rozstrzygnięć. Brak odpowiedniego uzasadnienia decyzji wiąże się także z naruszeniem zasady praworządności (art. 6 i 7 k.p.a.) nakazującej organom administracji publicznej działać wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

Na marginesie należy zauważyć, że Wojewoda Mazowiecki w dniu 23.04.2007 r. ostatecznie udzielił mężowi cudzoziemki zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, do dnia 29.02.2008 r. Podobne decyzje wydano wobec małoletnich dzieci cudzoziemki.

 


Data odpowiedzi:
2008-08-05
Opis odpowiedzi:
Decyzja Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia 14.11.2007 r. stwierdzająca z urzędu nieważność decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 18.10.2005 r. orzekającej o odmowie udzielenia obywatelce Mongolii zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.