Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie powołania stanowiska "oficera łącznikowego" w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego z dnia 2008-10-24.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sygnatura:
RPO/536046/06/III/805 RZ
Data sprawy:
2008-10-24
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie powołania stanowiska "oficera łącznikowego" w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Rzecznik przedstawiał najwyższym władzom państwowym w Polsce oraz właściwym ministrom inicjatywę powołania w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowiska "oficera łącznikowego" przy lokalnych ministrach ds. pracy bądź przy organach nadzorujących warunki zatrudnienia. Zadaniem "oficerów łącznikowych" byłoby monitorowanie sytuacji Polaków na miejscowych rynkach pracy i "uczulanie" władz na ich problemy (np. dotyczące dyskryminacji na rynku pracy). Rzecznik uzyskał częściową akceptację dla przedstawionego rozwiązania, tzn. został poinformowany, że ze względu na stopień skomplikowania nie będzie możliwe szybkie utworzenie instytucji "oficera łącznikowego", a niejako zamiennie zostanie utworzona instytucja konsula do spraw pracy. Niestety Rzecznik nie otrzymał dotychczas informacji o utworzeniu takich stanowisk.

Ponadto warto rozważyć utworzenie stanowiska konsula do spraw kontaktów z "nową emigracją". Do zadań tego konsula należałoby m.in. tworzenie i organizowanie miejscowej Polonii oraz sprawowanie nad nią opieki, kontakt z miejscowymi instytucjami zajmującymi się problematyką migracji i integracji społecznej migrantów, pomoc w rozwoju życia kulturalnego, czy też pomoc osobom nowoprzybyłym. Wyodrębnienie takiego stanowiska wpłynęłoby pozytywnie na sytuację Polaków w poszczególnych krajach, a także na ich więzi z Polską. Rzecznik zwrócił się o przedstawienie informacji dotyczącej stopnia realizacji inicjatywy utworzenia stanowisk konsulów ds. pracy (a także "oficera łącznikowego) oraz możliwości utworzenia stanowiska konsula ds. kontaktów z "nową emigracją".

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: