Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Finansów w sprawie konsekwencji prawnych wprowadzenia w ustawie regulacji dotyczących wygaśnięcia stosunku pracy z dnia 2008-10-23.

Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/600307/08/III/805.13 RZ
Data sprawy:
2008-10-23
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie konsekwencji prawnych wprowadzenia w ustawie regulacji dotyczących wygaśnięcia stosunku pracy.

Rzecznik przedstawił uwagi do zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów projektu z dnia 7 października 2008 r. ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, w którym przewidziano instytucję "wygaśnięcia" stosunków pracy (art. 76).

W ocenie Rzecznika nie należy stawiać znaku równości pomiędzy klasycznymi przypadkami wygaśnięcia stosunku pracy, o których mowa w Kodeksie pracy, i przypadkami, gdy wygaśnięcie to nie jest związane z konkretnymi zdarzeniami wywołującymi skutek w postaci ustania stosunku pracy z mocy prawa i poprzedzone jest okresem, w którym pracodawca musi dokonać oceny kwalifikacji pracownika, przebiegu jego dotychczasowej pracy oraz podjąć decyzję o dalszym zatrudnieniu opartą na obiektywnych kryteriach. Z taką właśnie sytuacją mielibyśmy do czynienia w przypadkach przewidzianych w art. 76 ust. 3 projektu ustawy.

Wygaśnięcie z pracownikiem Biura lub Oddziału PFRON stosunku pracy z mocy prawa spowoduje wyłączenie przepisów prawa pracy o szczególnej ochronie niektórych stosunków pracy mających zastosowanie przy wypowiadaniu umów o pracę. Wprowadzenie szczególnej instytucji wygaśnięcia stosunku pracy może pociągać za sobą niekorzystne konsekwencje w zakresie niektórych uprawnień pracowniczych wiążących się z rozwiązaniem, a nie ustaniem stosunku pracy, np. prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, prawa do świadczenia przedemerytalnego. Zastosowanie przez prawodawcę instytucji wygaśnięcia stosunku pracy wywołuje też niekorzystne konsekwencje w zakresie możliwości merytorycznego badania przez sąd pracy przyczyn ustania stosunku pracy. To zaś oznacza ograniczenie konstytucyjnie gwarantowanego prawa do sądu. Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: