Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie projektu ustawy w sprawie wdrożenia niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania z dnia 2008-10-21.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/583174/08/I/112 RZ
Data sprawy:
2008-10-21
Rodzaj sprawy:
uwagi RPO do przygotowywanych (zmienianych) aktów prawnych (WL)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie projektu ustawy w sprawie wdrożenia niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.

Rzecznik z zadowoleniem odnotował, iż uwzględniono szereg jego zastrzeżeń wyrażonych w wstąpieniu z dnia 7 sierpnia 2008 r. odnośnie do konieczności zapewnienia zgodności projektowanych przepisów z obowiązującymi już normami, zwłaszcza Konstytucji, oraz skuteczności mechanizmów służących ochronie praw człowieka, w tym również przestrzegania zasady równego traktowania.

Rzecznik w pełni zaaprobował przedstawione poprawki do ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, jednak wyraził wątpliwość, czy proponowany "model dualny" podmiotów stojących na straży przestrzegania zasady równego traktowania, spełni oczekiwania. W projekcie proponuje się bowiem powierzenie wykonywania zadań w zakresie równego traktowania wynikających z ustawy Generalnemu Inspektorowi do Spraw Równego Traktowania. Inspektor miałby działać w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rodziny i równego traktowania. Brak uprawnienia do samodzielnego decydowania co do środków osobowych i finansowych niezbędnych do realizacji powierzonych mu zadań może istotnie wpłynąć na efektywność działań Inspektora. Ponadto wskazany w art. 9 projektu ustawy katalog zadań Inspektora pokrywa się z działaniami, do których uprawiony jest Rzecznik. Jedynym wyjątkiem jest "udzielanie pomocy, w tym prawnej". Zgodnie z projektem, Inspektor będzie udzielał tej pomocy "osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną". Pomocy ze strony wyspecjalizowanego organu zostały zaś pozbawione osoby fizyczne. Wątpliwości Rzecznika budzi prawna i faktyczna możliwość przyjęcia takiego rozwiązania.

Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w sprawie projektu ustawy w sprawie wdrożenia niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.

Rzecznik z zadowoleniem odnotował, iż uwzględniono szereg jego zastrzeżeń wyrażonych w wstąpieniu z dnia 7 sierpnia 2008 r. odnośnie do konieczności zapewnienia zgodności projektowanych przepisów z obowiązującymi już normami, zwłaszcza Konstytucji, oraz skuteczności mechanizmów służących ochronie praw człowieka, w tym również przestrzegania zasady równego traktowania.

Rzecznik w pełni zaaprobował przedstawione poprawki do ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, jednak wyraził wątpliwość, czy proponowany "model dualny" podmiotów stojących na straży przestrzegania zasady równego traktowania, spełni oczekiwania. W projekcie proponuje się bowiem powierzenie wykonywania zadań w zakresie równego traktowania wynikających z ustawy Generalnemu Inspektorowi do Spraw Równego Traktowania. Inspektor miałby działać w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rodziny i równego traktowania. Brak uprawnienia do samodzielnego decydowania co do środków osobowych i finansowych niezbędnych do realizacji powierzonych mu zadań może istotnie wpłynąć na efektywność działań Inspektora. Ponadto wskazany w art. 9 projektu ustawy katalog zadań Inspektora pokrywa się z działaniami, do których uprawiony jest Rzecznik. Jedynym wyjątkiem jest "udzielanie pomocy, w tym prawnej". Zgodnie z projektem, Inspektor będzie udzielał tej pomocy "osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną". Pomocy ze strony wyspecjalizowanego organu zostały zaś pozbawione osoby fizyczne. Wątpliwości Rzecznika budzi prawna i faktyczna możliwość przyjęcia takiego rozwiązania.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: