Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie gwarancji proceduralnych dla stron postępowania i osób trzecich, których prawa mogą zostać naruszone podczas egzekucji sądowej z dnia 2008-10-31.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/589886/08/IV/401.4 RZ
Data sprawy:
2008-10-31
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie gwarancji proceduralnych dla stron postępowania i osób trzecich, których prawa mogą zostać naruszone podczas egzekucji sądowej.

Na tle jednej ze skarg, która wpłynęła do Rzecznika, ujawnił się problem odpowiednich gwarancji proceduralnych, zapewnianych nie tylko stronom postępowania, ale i osobom trzecim, których prawa mogą zostać naruszone podczas egzekucji sądowej. Zgodnie z art. 767 § 2 k.p.c., skargę na czynności komornika może wnieść nie tylko strona postępowania egzekucyjnego, ale też każda osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone. Jednocześnie art. 767 § 3 k.p.c. nakłada na osobę wnoszącą skargę określone rygory formalne: przede wszystkim, skarga na czynności komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego, określonym przez art. 126 k.p.c. Osoba wnosząca skargę powinna więc oznaczyć strony postępowania egzekucyjnego oraz ich pełnomocników, a także - według interpretacji niektórych sądów - podać adresy tych podmiotów.

We wnioskach kierowanych do Rzecznika skarżący wskazują, że nie są w stanie spełnić tych wymogów, gdyż informacje wymagane przez art. 126 k.p.c. pozostają niedostępne osobom postronnym. Jednocześnie komornik odmawia udzielenia osobom trzecim jakichkolwiek informacji, powołując się na tajemnicę zawodową. W efekcie, skarga na czynności komornika, w której nie podano wszystkich niezbędnych danych, nie uzupełniona w terminie tygodniowym, podlega odrzuceniu.

Rzecznik postuluje uzupełnienie uprawnienia do zaskarżenia czynności komornika, przewidzianego przez art. 767 § 2 k.p.c., o taką regulację, która nakładałaby na komornika obowiązek przekazania skarżącemu wszelkich informacji, niezbędnych do sporządzenia skargi zgodnej z wymogami przewidzianymi przez art. 767 § 3 k.p.c.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: