Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do GIODO o ponowne rozpatrzenie sprawy zamieszczenia w treści Raportu o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9.07.2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych, w zakresie określonym w art. 67 ust. 1 pkt 1-10 oraz o innych działaniach wykraczających poza sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych RP, informacji, które mogą stanowić dane wrażliwe w rozumieniu art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Rzecznik zaskarżył decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 18 lipca 2008 r. (znak: GI-DOLiS-024/248/07/18358) umarzającą postępowanie i wniósł o ponowne rozpatrzenie sprawy zarzucając naruszenie art. 10 oraz art. 183 w związku z art. 188 oraz art. 105 § 1 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego. Zaskarżona decyzja została oparta na założeniu, iż GIODO nie jest organem właściwym w sprawie ochrony tzw. danych osobowych wrażliwych wymienionych w art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Zdaniem Rzecznika brak było podstaw do zakończenia postępowania w niniejszej sprawie decyzją umarzającą postępowanie. Postępowanie powinno zostać zakończone decyzją orzekającą co do istoty sprawy z dnia 2008-10-24.

Adresat:
GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Sygnatura:
RPO/552094/07/I/116 RZ
Data sprawy:
2008-10-24
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania administracyjnego (PA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wniosek do GIODO o ponowne rozpatrzenie sprawy zamieszczenia w treści Raportu o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9.07.2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych, w zakresie określonym w art. 67 ust. 1 pkt 1-10 oraz o innych działaniach wykraczających poza sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych RP, informacji, które mogą stanowić dane wrażliwe w rozumieniu art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Rzecznik zaskarżył decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 18 lipca 2008 r. (znak: GI-DOLiS-024/248/07/18358) umarzającą postępowanie i wniósł o ponowne rozpatrzenie sprawy zarzucając naruszenie art. 10 oraz art. 183 w związku z art. 188 oraz art. 105 § 1 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego. Zaskarżona decyzja została oparta na założeniu, iż GIODO nie jest organem właściwym w sprawie ochrony tzw. danych osobowych wrażliwych wymienionych w art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Zdaniem Rzecznika brak było podstaw do zakończenia postępowania w niniejszej sprawie decyzją umarzającą postępowanie. Postępowanie powinno zostać zakończone decyzją orzekającą co do istoty sprawy.