Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie procedury przesłuchiwania uczniów w charakterze świadków w postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli z dnia 2008-10-23.

Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/600259/08/III/812 RZ
Data sprawy:
2008-10-23
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie procedury przesłuchiwania uczniów w charakterze świadków w postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli.

Rzecznik, na podstawie publikacji prasowej, powziął wiadomość o negatywnych dla uczniów konsekwencjach przesłuchań w charakterze świadków w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach nauczycieli. Ma to bezpośredni związek z przepisami § 29 ust. 3 zdanie drugie i ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych i trybu postępowania dyscyplinarnego, które stanowią, iż każdego ze świadków przesłuchuje się osobno na sali rozpraw, przesłuchanie odbywa się w obecności obwinionego, ma on prawo zadawać pytania i wypowiadać się, co do każdego zeznania świadka. Przepis ten gwarantuje obwinionemu nauczycielowi skuteczną obronę jego praw i interesów. Niestety, poza ochroną przed konsekwencjami wypowiedzi na sali rozpraw, pozostawia ucznia (często nieletniego). Zdaniem Rzecznika konieczne jest wprowadzenie zmian w przepisach powołanego rozporządzenia, które chroniłyby uczniów zeznających w postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli, przed przykrymi następstwami tych zeznań, bez jednoczesnego, radykalnego ograniczania nauczycielom prawa do obrony. Wydaje się, że uzasadnione byłoby dopuszczenie w postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli możliwości przesłuchiwania uczniów w oddzielnym pomieszczeniu, bez bezpośredniego kontaktu z obwinionym, za to w obecności psychologa, rodzica lub innej zaufanej osoby. Rzecznik zwrócił się o rozważenie możliwości wprowadzenia postulowanych zmian przepisów.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2008-12-01
Opis odpowiedzi:

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej (24.11.2008 r.) poinformowała, że obecnie w Ministerstwie prowadzone są prace nad nowym rozporządzeniem w sprawie postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego nauczycieli. W projekcie rozporządzenia zostaną wprowadzone zmiany wywołane nowelizacją przepisów prawa, w szczególności Karty Nauczyciela. Oprócz dostosowania rozporządzenia do aktualnego stanu prawnego, projekt uwzględnia zgłaszane uwagi i sugestie organów państwa oraz praktyków z dziedziny odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. W odpowiedzi zapewniono ponadto, że propozycje przedstawione w wystąpieniu Rzecznika zostaną uwzględnione w projekcie nowego rozporządzenia.