Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Sądu Najwyższego w sprawie osiągnięcia wieku emerytalnego i nabycia prawa do emerytury jako przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę z dnia 2009-06-01.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/571564/07/III/804 RZ
Data sprawy:
2009-06-01
Rodzaj sprawy:
pytanie prawne do Sądu Najwyższego (PP)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie osiągnięcia wieku emerytalnego i nabycia prawa do emerytury jako przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę.

Rzecznik wniósł o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżność w wykładni prawa w orzecznictwie Sądu Najwyższego, poprzez odpowiedź na pytanie: "Czy osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie prawa do emerytury może stanowić wyłączną przesłankę rozwiązania za wypowiedzeniem stosunku pracy z pracownikiem - kobietą lub mężczyzną i nie oznacza dyskryminacji pracownika ze względu na płeć i wiek (art. 113 k.p.)?" Osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie prawa do emerytury - jako przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę, jest różnie traktowana w ukształtowanym na przestrzeni ostatnich lat orzecznictwie Sądu Najwyższego. W orzecznictwie SN dominuje pogląd, że nabycie przez pracownika prawa do emerytury stanowi uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę w rozumieniu art. 45 § 1 k.p. Przyczyną rozwiązania stosunku pracy nie jest osiągnięcie wieku emerytalnego, ale fakt, że po osiągnięciu tego wieku pracownik pozyskuje inne, poza zatrudnieniem, źródło stałego dochodu. A to jest usprawiedliwionym kryterium dyferencjacji sytuacji pracowników. W ostatnim czasie ukształtowała się zasadniczo odmienna linia orzecznicza SN zgodnie z którą - co do zasady - osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie prawa o emerytury nie uzasadnia wypowiedzenia stosunku pracy, ponieważ zdarzenia te nie wiążą się z pracą, a w szczególności nie wskazują na nieprzydatność pracownika lub istnienie, związanego z racjonalizacją zatrudnienia, interesu pracodawcy w rozwiązaniu stosunku pracy. W opinii Rzecznika to stanowisko SN zasługuje na aprobatę.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2009-01-21
Opis odpowiedzi:


Wniosek rozpoznany (uchwała z dnia 21 stycznia 2009 r., sygn. akt II PZP 13/08). Sąd Najwyższy podjął uchwałę: Osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie prawa do emerytury nie może stanowić wyłącznej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę (art. 45 § 1 k.p.).