Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie projektowanych zmian w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej z dnia 2008-10-28.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/600963/08/III/816 RZ
Data sprawy:
2008-10-28
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie projektowanych zmian w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej.

Do Rzecznika kierowanych jest wiele skarg od osób niepełnosprawnych w związku z przedstawioną w projekcie z dnia 23 września 2008 r. zmianą ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Z uzasadnienia projektowanych zmian ustawy wynika, że podyktowane one zostały koniecznością dostosowania tej regulacji do przepisów rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 88 i 89 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych (Dz. Urz. WE L 214 z 9.8.2008).

W efekcie tych zmian dojdzie jednak do faktycznego zmniejszenia zakresu dotychczasowej pomocy świadczonej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej i zwiększenia skali pomocy udzielanej pracodawcom z otwartego rynku pracy. Skarżący wyrażają obawy, że doprowadzi to przede wszystkim do redukcji zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej. Z napływających skarg wynika, że większość skarżących ze znacznym stopniem niepełnosprawności i schorzeniami szczególnymi, nie wierzy w możliwość znalezienia zatrudnienia na otwartym rynku pracy, a więc poza systemem zatrudnienia chronionego. Z tego względu skarżący opowiadają się za kontynuacją udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne wedle obecnie obowiązujących zasad. Analiza projektowanych rozwiązań oraz ich uzasadnienia - w ocenie Rzecznika - nie daje podstaw do potraktowania wysuwanych w skargach zastrzeżeń jako pozbawionych uzasadnienia. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: