Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad kontynuowania dobrowolnych ubezpieczeń emerytalno - rentowych z dnia 2008-10-23.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/596138/08/III/301 RZ
Data sprawy:
2008-10-23
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad kontynuowania dobrowolnych ubezpieczeń emerytalno - rentowych.

Do Rzecznika wpływa coraz więcej skarg od osób, które podjęły decyzję o dobrowolnym kontynuowaniu ubezpieczeń emerytalno-rentowych, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Samo pojawienie się z dniem 1 stycznia 1999 r. instytucji dobrowolnej kontynuacji ubezpieczeń emerytalnego i rentowych należy ocenić pozytywnie. W zmieniających się warunkach społeczno-ekonomicznych powstała możliwość opłacania składek na poczet przyszłych świadczeń długookresowych z ubezpieczeń społecznych, tj. emerytur i rent, osobom, które z różnych powodów nie mogły podlegać tym ubezpieczeniom obowiązkowo. Kontynuowanie ubezpieczenia emerytalnego i rentowych uzależnione zostało od zgłoszenia wniosku o objęcie tymi ubezpieczeniami w terminie 30 dni od ustania ubezpieczeń społecznych, przy czym nie ma możliwości przywrócenia tego terminu. Wprowadzenie takich rygorystycznych zasad w zakresie zgłoszenia wniosku o objęcie tymi ubezpieczeniami pozostaje w sprzeczności z charakterem dobrowolnych ubezpieczeń emerytalno-rentowych.

Konieczna wydaje się regulacja stwarzająca ZUS podstawy, w uzasadnionych przypadkach, do wyrażania, na wniosek ubezpieczonego, zgody na dobrowolną kontynuację ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, pomimo przekroczenia terminu zgłoszenia wniosku o objęcie tymi ubezpieczeniami. Zdarzają się bowiem przypadki, w których z powodu niestarannego działania ZUS osoby, które zgłosiły akces do omawianego ubezpieczenia po terminie, będąc nieświadome tego faktu, przez kilka lat opłacały należne składki, dowiadują się, że zostały pozbawione ochrony socjalnej. Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: