Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zagrożenia dostępu pacjentów do niektórych specjalistycznych usług szpitalnych z dnia 2008-10-31.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/600495/08/X/108.2 RZ
Data sprawy:
2008-10-31
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zagrożenia dostępu pacjentów do niektórych specjalistycznych usług szpitalnych.

Z listów obywateli kierowanych do Rzecznika wynika, że zagrożony jest dostęp pacjentów do niektórych specjalistycznych usług szpitalnych. Kierownicy publicznych zakładów opieki zdrowotnej i szpitali decydują się na likwidację lub znaczne ograniczenie działalności niektórych oddziałów szpitalnych, głównie z powodu braku odpowiednich lekarzy specjalistów oraz z uwagi na nierentowność tych oddziałów (wysokie koszty funkcjonowania). Informacje te potwierdzają doniesienia środków masowego przekazu.

Obowiązujące w omawianym zakresie przepisy prawa nie stwarzają wystarczających gwarancji ochronnych, zapewniających prawo do nieprzerwanego i niepogorszonego dostępu, warunków udzielania i jakości usług świadczonych przez likwidowany lub przekształcany zakład opieki zdrowotnej. Realnego wpływu na omawiane decyzje organów założycielskich zakładów opieki zdrowotnej nie posiadają konsultanci krajowi i wojewódzcy powoływani, na podstawie art. 66a cytowanej ustawy spośród specjalistów z poszczególnych dziedzin medycyny, zobowiązani m.in. do kontroli dostępności do świadczeń zdrowotnych.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych określa wprawdzie zadania władz publicznych w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ale nie wyposaża tych władz w wystarczające kompetencje w tej materii. Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w tej sprawie, a także o przekazanie informacji o działaniach i zamierzeniach Ministra Zdrowia w kwestii zapewnienia faktycznego nadzoru nad zabezpieczeniem szpitalnej opieki zdrowotnej na terenie kraju i poszczególnych województw oraz wprowadzenia odpowiednich w tej materii mechanizmów i narzędzi prawnych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: