Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichsprzeciw wniesiony do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. w sprawie decyzji o odmowie wydania zezwolenia na wycięcie drzew z dnia 2008-11-06.

Adresat:
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE
Sygnatura:
RPO/548984/07/X/1001.1 RZ
Data sprawy:
2008-11-06
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania administracyjnego (PA)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

sprzeciw wniesiony do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. w sprawie decyzji o odmowie wydania zezwolenia na wycięcie drzew.

Rzecznik wniósł o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty O. z dnia 11 czerwca 2008 r., odmawiającej wydania zezwolenia na wycięcie 1.685 sztuk drzew sosny. Skarżonej decyzji Rzecznik zarzucił rażące naruszenie art. 6, art. 7 oraz art. 107 § 1 i 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, a także art. 2 i 7 Konstytucji.

Analiza przedmiotowej decyzji wskazuje, iż de facto nie posiada ona uzasadnienia faktycznego i prawnego w rozumieniu art. 107 Kodeksu postępowania administracyjnego. Brak uzasadnienia prawnego uniemożliwia zrozumienie motywów powołania się przez Starostę na art. 3 ustawy o lasach, w sytuacji gdy teren przeznaczony jest na zwarte i skupione budownictwo mieszkaniowe o różnej intensywności zabudowy oraz skoncentrowaną lub wolnostojąca zabudowę usługową, a skarżona decyzja została wydana w trybie ustawy o ochronie przyrody.