Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku kompetencji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do rozkładania na raty oraz umarzania składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników z dnia 2008-11-13.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/595398/08/X/108.13.1 RZ
Data sprawy:
2008-11-13
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku kompetencji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do rozkładania na raty oraz umarzania składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników.

W odpowiedzi z dnia 16 września 2008 r. na wystąpienie Rzecznika w przedmiotowej sprawie z dnia 1 września 2008 r. pominięto istotną kwestię dotyczącą różnicowania kompetencji KRUS oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty składek na ubezpieczenie zdrowotne. W tej mierze Rzecznik oczekuje na precyzyjne określenie podstaw prawnych tego zróżnicowania.

Przytoczony w odpowiedzi argument o braku przepisu dozwalającego na umniejszenie należności NFZ z tytułu należnych składek i ich pochodnych nie wydaje się być przekonujący w odniesieniu do kompetencji KRUS wynikających z art. 111 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Argument ten nie jest też przekonujący w świetle art. 52a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, a także przepisów art. 41a ust. 1-3 tej ustawy.

Uznawane bez zastrzeżeń kompetencje ZUS do umarzania lub rozkładania na raty składek i ich pochodnych, także prowadzą do umniejszania należności NFZ. Nie jest zatem zrozumiałe stanowisko odmawiające tych kompetencji organom KRUS, mimo jednoznacznego brzmienia powołanych wyżej przepisów, a także analogicznej pozycji KRUS i ZUS oraz tożsamej roli, jaką instytucje te pełnią w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Sytuacja ta zdaje się pozostawać w kolizji z zasadą równości wobec prawa wyrażoną w art. 32 Konstytucji. Rzecznik ponownie zwrócił się o zajęcie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: