Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ochrony praw dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z dnia 2008-11-14.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/602331/08/III/1105 RZ
Data sprawy:
2008-11-14
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ochrony praw dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rzecznik uznał za konieczne podjęcie problemu opisanego w wystąpieniu, po zapoznaniu się z treścią publikacji prasowej "Psychotropy dla dzieci zamiast terapii" (Gazeta Wyborcza z dnia 5 listopada 2008 r.). Zgodnie z art. 80 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może być umieszczone w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowaczej typu interwencyjnego, rodzinnego i socjalizacyjnego. Podstawowym celem placówki interwencyjnej jest zapewnienie dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców i znajdujących się w sytuacji kryzysowej doraźnej opieki do czasu powrotu do rodziny lub umieszczenia w rodzinie zastępczej albo adopcyjnej, bądź też w innej placówce. Obowiązkiem placówki jest też zorganizowanie podopiecznemu wykazującemu zaburzenia, odchylenia rozwojowe lub trudności w uczeniu się odpowiedniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W powołanym artykule prasowym opisano niepokojące zjawisko nadużywania przez placówki opiekuńczo-wychowawcze możliwości leczenia dzieci sprawiających problemy wychowawcze silnymi środkami farmakologicznymi, które wykluczają prawidłowe funkcjonowanie tych dzieci w środowisku, w szczególności szkolnym. Poddanie takiego dziecka leceniu środkami farmakologicznymi powinno następować po wykluczeniu możliwości skutecznego zastosowania działań o charakterze terapeutycznym, a praktyka zgłaszania przez wychowawców do leczenia psychiatrycznego dzieci z zaburzeniami zachowania powinna być objęta szczególnym nadzorem. Rzecznik zwrócił się o rozważenie możliwości wprowadzenia odpowiednich zmian stanu prawnego w zakresie będącym przedmiotem wystąpienia.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: