Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie opieki paliatywno-hospicyjnej dla osób dorosłych z dnia 2008-11-20.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/602699/08/X/108.1 RZ
Data sprawy:
2008-11-20
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie opieki paliatywno-hospicyjnej dla osób dorosłych.

Rzecznik zwrócił się do Ministra Zdrowia o podjęcie działań zapewniających osobom dorosłym odpowiednie standardy postępowania z zakresu opieki paliatywno-hospicyjnej, w tym wyeliminowanie praktyk dyskryminujących pacjentów umierających z powodu innych schorzeń niż nowotwory. Wnioski z analizy treści zarządzenia Prezesa NFZ Nr 96/2008/DSOZ, a zwłaszcza opinie uznanych autorytetów medycznych, mogą wskazywać na niedostosowanie narzuconych w zarządzeniu zasad opieki do wymagań Światowej Organizacji Zdrowia, a nawet na naruszanie podstawowych praw pacjenta. Szereg przykładów na potwierdzenie tej tezy można znaleźć w doniesieniach prasowych (np. "Gazeta Wyborcza" - artykuły związane z akcją Umierać po ludzku; Tygodnik Powszechny z dnia 2 listopada 2008 r.), a także audycjach telewizyjnych i radiowych. Rzecznik podkreślił, iż wykaz schorzeń kwalifikujących do objęcia opieką hospicyjną osoby dorosłe, zawarty w załączniku do wspomnianego zarządzenia jest ograniczony w stosunku do wykazu sporządzonego i uzasadnionego przez wybitnych przedstawicieli środowiska medycznego, w tym przez krajowego konsultanta medycyny paliatywnej. Największym problemem jest niedofinansowanie opieki paliatywnej. Przyczynia się to, zdaniem krajowego konsultanta, do gwałtownego spadku liczby hospicjów i szpitalnych oddziałów opieki paliatywnej. Wiele jednostek jest zagrożonych likwidacją. Rzecznik zaapelował o opracowanie szczegółowych wytycznych postępowania w zakresie medycyny paliatywno-hospicyjnej dorosłych. Z posiadanych informacji wynika, że projekt odnośnego rozporządzenia Ministra Zdrowia został przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 22 lutego 2007 r., a 22 maja 2007 r. przedstawione zostały uwagi i propozycje zgłoszone do projektu. Rzecznik zwrócił się o poinformowanie o aktualnym stanie prac legislacyjnych w przedmiotowej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2009-01-12
Opis odpowiedzi:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (09.12.2008 r.) poinformował, że uwagi do treści zarządzenia Prezesa NFZ Nr 96/2008/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 23 października 2008 r. określającego warunki zawierania i realizacji umów w rodzajach: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz opieka paliatywna i hospicyjna, stanowią przedmiot postępowania wyjaśniającego Ministerstwa Zdrowia. Odpowiedź na wystąpienie Rzecznika zostanie udzielona niezwłocznie po jego zakończeniu.