Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichOdwołanie od decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 6 listopada 2008 r. odmawiającej wszczęcia postępowania w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty Brzeskiego z dnia 7 kwietnia 2008 r. umarzającej postępowanie w sprawie cofnięcia własnej decyzji z dnia 9 września 2003 r z dnia 2008-11-26.

Adresat:
KRAJOWY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ ZA POŚREDNICTWEM WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
Sygnatura:
RPO/565698/07/X/10003.3 RZ
Data sprawy:
2008-11-26
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania administracyjnego (PA)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Odwołanie od decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 6 listopada 2008 r. odmawiającej wszczęcia postępowania w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty Brzeskiego z dnia 7 kwietnia 2008 r. umarzającej postępowanie w sprawie cofnięcia własnej decyzji z dnia 9 września 2003 r.

Rzecznik zarzucił zaskarżonej decyzji rażące naruszenie art. 14 pkt 6 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich w związku z art. 184 § 1 k.p.a. oraz art. 186 k.p.a. i wniósł o uchylenie jej w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji, bowiem rozstrzygnięcie sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w całości. Wojewoda Małopolski, decyzją z dnia 6 listopada 2008 r., odmówił wszczęcia postępowania w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty Brzeskiego z dnia 7 kwietnia 2008 r., umarzającej postępowanie w sprawie cofnięcia własnej decyzji z dnia 9 września 2003 r. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia Wojewoda Małopolski wskazał art. 157 § 3 oraz art. 184 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 14 pkt 6 ustawy z dnia 15 lipca 1987 roku o Rzeczniku Praw Obywatelskich. W uzasadnieniu decyzji stwierdzono, iż poza zarzutami dotyczącymi naruszenia prawa w decyzji Starosty Brzeskiego, wniosek RPO o stwierdzenie nieważności decyzji nie zawiera jakiegokolwiek wskazania naruszenia praw i wolności obywatelskich, jakie miałoby nastąpić w związku z wydaniem tej decyzji.

 


Data odpowiedzi:
2010-01-19
Opis odpowiedzi:
Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej - decyzją z dnia 3 lutego 2009 r. - uchylił decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia 6.11.2008 r. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Brzeskiego z dnia 7 kwietnia 2008 r. umarzającej postępowanie w sprawie cofnięcia własnej decyzji z dnia 9 września 2003 r.