Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w przedmiocie stwierdzenie nieważności orzeczenia dotyczącego własności czasowej (sygn. akt I OPS 5/08) z dnia 2008-11-19.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/601906/08/IV/406.4 RZ
Data sprawy:
2008-11-19
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w przedmiocie stwierdzenie nieważności orzeczenia dotyczącego własności czasowej (sygn. akt I OPS 5/08).

Rzecznik zgłosił udział w tym postępowaniu na skutek przedstawienia w trybie art. 187 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, przez Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 6 lutego 2008 r. sygn. akt I OSK 1971/06 składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego do rozstrzygnięcia budzącego poważne wątpliwości zagadnienia prawnego: czy przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego na cele użyteczności publicznej wyłącza co do zasady możliwość przyznania b. właścicielowi prawa wieczystej dzierżawy na podstawie art. 7 ust. 2 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy oraz przedstawił następujące stanowisko: przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego na cele użyteczności publicznej nie wyłącza co do zasady możliwości przyznania b. właścicielowi prawa wieczystej dzierżawy na podstawie art. 7 ust. 2 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy.

 


Data odpowiedzi:
2008-11-19
Opis odpowiedzi:

Zagadnienie prawne rozpoznane (uchwała z dnia 26.11.2008 r., sygn. akt I OPS 5/08). Naczelny Sąd Administracyjny podjął następującą uchwałę: Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego na cele użyteczności publicznej nie wyłączało możliwości przyznania byłemu właścicielowi prawa własności czasowej (wieczystej dzierżawy), na podstawie art. 7 ust. 2 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy.