Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichkasacja na rzecz Roberta K. od wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy wyrok zaoczny Sądu Rejonowego z dnia 2008-12-01.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/591991/08/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2008-12-01
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

kasacja na rzecz Roberta K. od wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy wyrok zaoczny Sądu Rejonowego.

Rzecznik wniósł kasację od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w W., utrzymującego w mocy wyrok zaoczny sądu I instancji, któremu zarzucił rażące naruszenie prawa procesowego, polegające na tym, że sąd odwoławczy rozpatrując apelację obwinionego, niezależnie od granic zaskarżenia, podniesionych zarzutów i wpływu uchybienia na treść orzeczenia, nie przekroczył z urzędu granic środka odwoławczego i utrzymał w mocy orzeczenie sądu I instancji, które zapadło wskutek błędnego przyjęcia, iż zakres działania Straży Miejskiej obejmował kontrolę ruchu drogowego, polegającą na używaniu urządzeń samoczynnie rejestrujących przekroczenie dozwolonej prędkości i w konsekwencji uznanie, iż Komendant Straży Miejskiej był uprawniony do występowania z wnioskiem o ukaranie w sprawach o wykroczenia polegające na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości, podczas gdy kontrola przepisu § 17 rozporządzenia MSWiA z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego przeprowadzona zgodnie z dyspozycją art. 178 ust. 1 Konstytucji RP powinna była doprowadzić sąd do odstąpienia od jego zastosowania. Stanowi to bezwzględną przyczynę odwoławczą. Pogląd ten znalazł odzwierciedlenie w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 marca 2007 r., który po rozpoznaniu wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich orzekł, iż § 17 ust. 1 pkt 1 lit. c ww. rozporządzenia jest niezgodny z art. 131 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym i z art. 92 ust. 1 Konstytucji.

Zważywszy na powyższe, Rzecznik zawnioskował o uchylenie zaskarżonego wyroku oraz utrzymanego nim w mocy orzeczenia Sądu Rejonowego i umorzenie postępowania w stosunku do Roberta K. z powodu braku skargi uprawnionego oskarżyciela oraz ustania karalności czynu.