Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję Kierownika Działu Dodatków Mieszkaniowych Ośrodka Pomocy Społecznej o odmowie przyznania Maciejowi S. dodatku mieszkaniowego, z powodu niezamieszkiwania w lokalu z dnia 2008-12-03.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GLIWICACH ZA POŚREDNICTWEM SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W KATOWICACH
Sygnatura:
RPO/565264/07/V/5009.3 RZ
Data sprawy:
2008-12-03
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania sądowego i TK z powodu wcześniejszej zmiany przepisów, decyzji zgodnie z wnioskiem RPO
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję Kierownika Działu Dodatków Mieszkaniowych Ośrodka Pomocy Społecznej o odmowie przyznania Maciejowi S. dodatku mieszkaniowego, z powodu niezamieszkiwania w lokalu.

Rzecznik zarzucił zaskarżonej decyzji naruszenie art. 2 ust. 1 pkt 1 i art. 3 ust. 1 w związku z art. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, a także naruszenie art. 2 (zasada sprawiedliwości społecznej) i art. 32 (zasada równości) Konstytucji i wniósł o jej uchylenie w całości. Uzasadnieniem dla odmowy przyznania Maciejowi S. wnioskowanego świadczenia pieniężnego była okoliczność, iż przebywa on w zakładzie karnym, a zatem nie spełnia warunku stałego zamieszkiwania w lokalu, jaki w ocenie organu przyznającego dodatki mieszkaniowe wynika z art. 4 ustawy o dodatkach mieszkaniowych. W ocenie Rzecznika, na gruncie ustawy o dodatkach mieszkaniowych, zamieszkiwanie w lokalu w dniu składania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, jak też w trakcie jego pobierania, nie stanowi przesłanki, od której spełnienia uzależnione jest przyznanie wymienionego świadczenia. Organ orzekający w przedmiotowej sprawie nie wziął pod uwagę, że sam fakt umieszczenia Macieja S. w zakładzie karnym nie spowodował rozwiązania stosunku najmu i nie doprowadził do utraty tytułu prawnego do lokalu. Pan Maciej S. nadal w sensie prawnym zajmuje przedmiotowy lokal i ciąży na nim obowiązek regulowania należności czynszowych.

 


Data odpowiedzi:
2009-06-10
Opis odpowiedzi:Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 6 kwietnia 2009 r., sygn. akt IV SA/Gl 22/09). Samorządowe Kolegium Odwoławcze uwzględniło skargę w zakresie swej właściwości.