Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w R. na decyzję z dnia 23 lipca 2008 r. wydaną upoważnienia Wójta Gminy P. przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o odmowie przyznania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na okres od 1 września 2007 r. do 29 lutego 2008 r z dnia 2008-12-02.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTACYJNY W RZESZOWIE ZA POŚREDNICTWEM WÓJTA GMINY PRUCHNIK
Sygnatura:
RPO/598785/08/III/11013 RZ
Data sprawy:
2008-12-02
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w R. na decyzję z dnia 23 lipca 2008 r. wydaną upoważnienia Wójta Gminy P. przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o odmowie przyznania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na okres od 1 września 2007 r. do 29 lutego 2008 r.

Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji z dnia 23 lipca 2008 r. Wójta Gminy P. w części dotyczącej odmowy przyznania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na okres od 1 września 2007 r. do 29 lutego 2008 r., z uwagi na naruszenie prawa materialnego przez błędną interpretację art. 24 ust. 3a i ust. 3b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz naruszenie art. 8 i 9 Kodeksu postępowania administracyjnego. W sprawie będącej przedmiotem skargi organ pierwszej instancji błędnie uznał, że kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie świadczeń został złożony przez p. Małgorzatę M. dopiero 10 marca 2008 r., co pozwoliło odmówić przyznania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla Mateusza M. na okres od 1 września 2007 r. do 29 lutego 2008 r. Działający z upoważnienia Wójta Gminy P. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozpoznając wniosek p. Małgorzaty M. z dnia 3 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, realizując obowiązek wynikający z art. 9 Kodeksu postępowania administracyjnego, winien był pouczyć Stronę o treści art. 24 ust. 3a i 3b ustawy o świadczeniach rodzinnych, a tym samym o konieczności dołączenia do wniosku zaświadczenia właściwej instytucji potwierdzającego złożenie wniosku o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

 


Data odpowiedzi:
2009-06-29
Opis odpowiedzi:Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 21 maja 2009 r., sygn. akt II SA/Rz 19/09).