Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury z dnia 2008-12-09.

Adresat:
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Sygnatura:
RPO/550854/07/III/806.5 RZ
Data sprawy:
2008-12-09
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury.

Nawiązując do wcześniejszego wystąpienia z dnia 8 lutego 2008 r., Rzecznik ponownie wyraził wątpliwości co do zgodności z art. 92 ust. 1 Konstytucji przepisu art. 31 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w brzmieniu: "Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, zasady wynagradzania pracowników instytucji kultury." Zdaniem Rzecznika przepis ten ma charakter blankietowy (nie można też zrekonstruować treści wytycznych na gruncie ustawy), a co się z tym wiąże daje upoważnionemu prawodawcy zbyt daleko idącą swobodę w kształtowaniu merytorycznych treści rozporządzenia. W odpowiedzi z dnia 10 marca 2008 r. Sekretarz Stanu, działając z upoważnienia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformował Rzecznika, że zasygnalizowany problem będzie przedmiotem prac legislacyjnych w bieżącym roku kalendarzowym. Rzecznik zwrócił się z prośbą o podjęcie działań mających na celu oczekiwaną zmianę art. 31 powyższej ustawy i poinformowanie o zajętym stanowisku.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: