Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie trudności związanych ze stosowaniem przepisu art. 68 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami z dnia 2008-12-10.

Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/591503/08/V/506.1 RZ
Data sprawy:
2008-12-10
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie trudności związanych ze stosowaniem przepisu art. 68 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Rzecznik zasygnalizował problemy pojawiające się na gruncie stosowania art. 68 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, związane z jednej strony z nieumieszczeniem w ustawie z dnia 24.08.2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz zmianie niektórych innych ustaw przepisów intertemporalnych, z drugiej zaś z istniejącymi trudnościami we właściwym i jednoznacznym odczytaniu intencji ustawodawcy.

Przepisy ustawy z dnia 24.08.2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw wprowadziły do ustawy o gospodarce nieruchomościami regulację przewidującą zachowanie prawa do bonifikaty od ceny nabycia lokalu mieszkalnego (art. 68 ust. 2a pkt 4 i 5). Ustawa z dnia 24.08.2007 r. weszła w życie w dniu 22.10.2007 r. Brak przepisów intertemporalnych powoduje pytanie, jaki moment jest właściwy dla rozpoczęcia stosowania nowego prawa. Uczestnicy obrotu, których działania prawne objęte są dyspozycją powyższej normy nie wiedzą, czy zbywając nabyty od jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa przed 22.10.2007 r. lokal i przeznaczając uzyskane tą drogą środki na cele mieszkaniowe utracą oni prawo do bonifikaty, czy też je zachowają. Ponadto sama treść przepisu art. 68 ust. 2a pkt 4 i 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami nasuwa szereg wątpliwości. W skargach wpływających do Biura Rzecznika sygnalizowane są trudności we właściwym odczytaniu intencji ustawodawcy w zakresie użytych pojęć: "środki uzyskane z jego sprzedaży" oraz "cele mieszkaniowe". Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w sprawie, a w razie podzielenia przedstawionej argumentacji, o spowodowanie podjęcia prac nad nowelizacją w omawianym zakresie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: