Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie leczenia i finansowania świadczeń medycznych udzielonych przebywającym nielegalnie w Polsce obywatelom Ukrainy i Wietnamu z dnia 2008-12-10.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/602341/08/X/1501.4 RZ
Data sprawy:
2008-12-10
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie leczenia i finansowania świadczeń medycznych udzielonych przebywającym nielegalnie w Polsce obywatelom Ukrainy i Wietnamu.

Problem opisany w wystąpieniu Rzecznika został ostatnio poruszony w artykułach prasowych. Możliwości poniesienia przez cudzoziemca kosztów świadczeń medycznych podlegają kontroli i stanowią warunek jego wjazdu na terytorium Polski. Nie rozwiązuje to jednak sprawy pokrycia kosztów leczenia podjętego w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia, gdy ZOZ ani lekarz nie ma prawa odmówić pomocy cudzoziemcowi przebywającemu w Polsce nielegalnie, bez gwarancji ze strony osoby zapraszającej oraz bez polisy ubezpieczeniowej na wypadek konieczności poddania się leczeniu. Powoduje to powstanie po stronie świadczeniodawcy kosztów, bez możliwości ich pokrycia, co niekorzystnie rzutuje na kondycję finansową świadczeniodawcy i ogranicza możliwości realizacji zakontraktowanych świadczeń. Zasady korzystania cudzoziemców ze świadczeń zdrowotnych poza systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego mogą być określone w przepisach odrębnych i umowach międzynarodowych. Stosowne umowy dwustronne między Polską a Ukrainą oraz Polską a Wietnamem, nie zostały zawarte. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o poinformowanie, czy przewiduje się dwustronne uregulowanie z Ukrainą i Wietnamem sprawy udzielania świadczeń zdrowotnych w Polsce obywatelom tych państw.

Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie leczenia i finansowania świadczeń medycznych udzielonych przebywającym nielegalnie w Polsce obywatelom Ukrainy i Wietnamu.

Problem opisany w wystąpieniu Rzecznika został ostatnio poruszony w artykułach prasowych. Możliwości poniesienia przez cudzoziemca kosztów świadczeń medycznych podlegają kontroli i stanowią warunek jego wjazdu na terytorium Polski. Nie rozwiązuje to jednak sprawy pokrycia kosztów leczenia podjętego w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia, gdy ZOZ ani lekarz nie ma prawa odmówić pomocy cudzoziemcowi przebywającemu w Polsce nielegalnie, bez gwarancji ze strony osoby zapraszającej oraz bez polisy ubezpieczeniowej na wypadek konieczności poddania się leczeniu. Powoduje to powstanie po stronie świadczeniodawcy kosztów, bez możliwości ich pokrycia, co niekorzystnie rzutuje na kondycję finansową świadczeniodawcy i ogranicza możliwości realizacji zakontraktowanych świadczeń. Zasady korzystania cudzoziemców ze świadczeń zdrowotnych poza systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego mogą być określone w przepisach odrębnych i umowach międzynarodowych. Stosowne umowy dwustronne między Polską a Ukrainą oraz Polską a Wietnamem, nie zostały zawarte. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o poinformowanie, czy przewiduje się dwustronne uregulowanie z Ukrainą i Wietnamem sprawy udzielania świadczeń zdrowotnych w Polsce obywatelom tych państw.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: