Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichzgłoszenie udziału w postępowaniu ze skargi Piotra C. na decyzję Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 sierpnia 2008 r., utrzymującą w mocy decyzję Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie o nieprzyjęciu Piotra C. na I rok stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich na kierunek lekarski Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2008/2009 z dnia 2008-12-02.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/595218/08/I/106.2 RZ
Data sprawy:
2008-12-02
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

zgłoszenie udziału w postępowaniu ze skargi Piotra C. na decyzję Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 sierpnia 2008 r., utrzymującą w mocy decyzję Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie o nieprzyjęciu Piotra C. na I rok stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich na kierunek lekarski Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2008/2009.

Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 sierpnia 2008 r. oraz poprzedzającej ją decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w całości, z uwagi na naruszenie art. 70 ust. 1 i 4 Konstytucji.

W piśmie procesowym z dnia 2 grudnia 2008 r. Rzecznik przedstawił stanowisko w sprawie skargi Piotra C. Skarżący w skardze do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego wskazał, iż zaskarżona decyzja narusza konstytucyjną zasadę równego dostępu do nauki (art. 70 ust. 4 Konstytucji) z uwagi na dyskryminacyjne traktowanie kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości (tzw. stara matura). Zgodnie z uchwałą Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2007 r., kandydaci z tzw. nową maturą otrzymali dodatkowe punkty za egzaminy zaliczone na poziomie rozszerzonym. W konsekwencji maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania przez kandydatów z tzw. nową maturą wynosiła 800 punktów, podczas gdy kandydaci z tzw. starą maturą mogli uzyskać najwyżej 600 punktów. Liczba punktów uprawniająca do przyjęcia na I rok studiów kierunku lekarskiego wynosiła 724, tj. o 124 punkty więcej niż maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydatów ze starą maturą. W postępowaniu rekrutacyjnym p. Piotr C. uzyskał 567 punktów na 600 możliwych do uzyskania przez kandydatów ze starą maturą (tj. 94,5%). Przyjęta konstrukcja wskaźnika rekrutacyjnego, która z założenia pozbawiała kandydatów ze starą maturą 200 punktów w procesie kwalifikacyjnym de facto pozbawiała tę grupę kandydatów na studia medyczne możliwości kształcenia na wybranym kierunku.