Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu wykonania ostatecznych decyzji o opróżnieniu lokalu mieszkalnego pozostającego w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2008-12-15.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/529615/06/V/503 RZ
Data sprawy:
2008-12-15
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu wykonania ostatecznych decyzji o opróżnieniu lokalu mieszkalnego pozostającego w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Problem będący przedmiotem wystąpienia został po raz pierwszy przedstawiony Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji w wystąpieniu Rzecznika z dnia 5 kwietnia 2007 r. Wyłonił się on na tle skarg od policjantów, a także od emerytów i rencistów policyjnych, którzy w listach kierowanych do Rzecznika wyrażali obawę, iż opróżnienie zajmowanych przez nich lokali zostanie przeprowadzone "na bruk", bez zapewnienia im lokalu socjalnego, czy choćby pomieszczenia tymczasowego, o którym mowa w art. 1046 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie ze stanowiskiem Rzecznika wyrażonym w tych wystąpieniach, zachodzi konieczność uregulowania bezpośrednio w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji trybu oraz organów właściwych do przeprowadzenia egzekucji obowiązku wynikającego z prawomocnych decyzji o opróżnieniu lokalu, celem wyeliminowania wątpliwości powstających w tym zakresie w praktyce, na które wskazywała treść korespondencji prowadzonej przez Rzecznika z organami Policji. W odpowiedzi z dnia 26 lutego 2008 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wskazał, iż MSWiA w 2008 r. planuje przeprowadzenie debaty publicznej, mającej na celu wypracowanie kształtu przyszłych zmian w ustawach normujących zasady działania służb podległych MSWiA. W trakcie debaty uwzględnione zostaną również uwagi i sugestie przekazywane w wystąpieniach Rzecznika. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się z prośbą o wskazanie, czy zapowiadane działania zostały przez resort podjęte i ewentualnie jakie są ich rezultaty, a w szczególności, czy uwzględnione zostały uwagi podnoszone w wystąpieniach Rzecznika.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: