Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zachorowań na biegunkę u dzieci do lat dwóch z dnia 2008-12-15.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/581156/08/X/108.21 RZ
Data sprawy:
2008-12-15
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zachorowań na biegunkę u dzieci do lat dwóch.

Sprawą przesądzającą o zajęciu się problemem przez Rzecznika były narastające na przełomie lat 2007/2008 zakłócenia w funkcjonowaniu szpitali pediatrycznych, co w opinii specjalistów może mieć wpływ na pogorszenie się warunków sanitarnych oddziałów i szerzenie się zakażeń szpitalnych. Mimo tak niepokojących opinii ekspertów, w odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia na wystąpienie Rzecznika z dnia 11.02.2008 r. znalazły się przeciwstawne informacje odnośnie do: rzekomego narastania zagrożenia epidemiologicznego dla dzieci w wieku do lat 2, spowodowanego przez zakażenia jelitowe; rzekomego pogarszania się jakości nadzoru epidemiologicznego; rzekomych zaniedbań w zakresie zapobiegania biegunkom u dzieci do lat 2. Argumentacja użyta do uzasadnienia tych twierdzeń wzbudziła jednak poważne wątpliwości Rzecznika. Po pierwsze dla podważenia opinii lekarzy - epidemiologów o narastaniu zagrożenia epidemiologicznego przedstawione zostały liczby bezwzględne zachorowań na biegunki u dzieci do lat 2 w okresie ostatniego XX-lecia. Trudno zrozumieć, dlaczego dla oceny zagrożenia epidemiologicznego nie zostały użyte standaryzowane współczynniki zachorowań w poszczególnych latach. Po drugie, zakwestionowanie ocen specjalistów i krajowych konsultantów o pogarszaniu się jakości nadzoru epidemiologicznego nie zostało uwiarygodnione w stopniu wystarczającym. Po trzecie odrzucenie opinii co do zaniedbań w zakresie zapobiegania biegunkom u dzieci do lat 2, nie zostało poparte informacjami, które świadczyłyby o podjęciu skoordynowanych na szczeblu krajowym działań w zakresie oświaty zdrowotnej nakierowanych na zapobieganie infekcjom jelitowym u najmłodszych dzieci. Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska i udzielenie informacji o podejmowanych przez resort zdrowia środkach zaradczych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: